Sider

Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/0/6/andst.info/httpd.www/wp-content/plugins/yank-widget/yank-widget.php on line 103

 

Andst.info-mail


Få mail når der er nyheder og aviser klar - her på Andst.info

(Afmeld)

Andst Fotoalbum

Kategorier

Indlægsarkiv

Vedtægter

Vedtægter for Andst Ungdoms- og Idrætsforening

§1 – Foreningens navn.
Foreningens navn er Andst Ungdoms- og Idrætsforening. Foreningen skal være medlem af DGI.

§2 – Formål.
Foreningens formål er at udvikle alle medlemmers og frivilliges lyst og evner, indenfor den almindelige breddeidræt og andre aktiviteter som fremmer sammenhold og kammeratskabsfølelse.

§3 – Medlemmer.
Enhver, uanset alder eller køn, kan optages i foreningen, så længe vedkommende respekterer foreningens ånd, samt andre medlemmer uden nogen forbehold. Der er som udgangspunkt først adgang til en aktivitet i foreningen, når kontingent er betalt. Enhver der modarbejder foreningens formål, eller bliver fundet skyldig i brug af ulovligt præstationsfremmende stoffer, kan til enhver tid bortvises, uden ret til at få tilbagebetalt kontingent.

§4 – Generalforsamling.
Generalforsamlingen er øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvt. af kalenderåret. Foreningsåret og regnskabsåret er lig med kalenderåret. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til ledergruppen, senest fem dage før. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når ledergruppen, eller når 20 navngivne stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller begrundet krav herom overfor ledergruppen. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker i de lokale blade senest 10 dage før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

–        Valg af dirigent.

–        Ledergruppens beretning og vision for fremtiden.

–        Aktivitetsberetninger.

–        Gennemgang af årets økonomiske resultat.

–        Indkomne forslag.

–        Valg af ledergruppemedlemmer, efter retningslinjer i §5.

–        Eventuelt.

§5 – Ledergruppen.

Foreningen ledes af en ledergruppe på tre personer. Der vælges 1 Formand, 1 Næstformand og 1 Kasserer. Ledergruppen bemyndiges til at nedsætte div. arbejdsgrupper.

  1. Medlemmer af ledergruppen vælges for et år af gangen. For at være valgt, kræves mindst halvdelen af gyldige modtagne stemmer. Der tilstræbes, at ikke alle skiftes på samme tid, så min. 1 bliver for at sikre kontinuitet.
  2. Der tilstræbes, at der vælges 2 suppleanter. Alternativt bemyndiges ledergruppen til at indhente 2 suppleanter. Et repræsentativt medlem for de aktivitetslinjer, der til enhver tid måtte være i foreningen vil løbende blive indkaldt til møde.
  3. Foreningen tegnes ved underskrift af hele ledergruppen.
  4. Ledergruppen bemyndiges til at udstede kontofuldmagter og er ansvarlig for foreningens regnskab.
  5. Ved et ledergruppemedlems udtræden i valgperioden, kan en af de 2 suppleanter træde ind.

§6 – Aktivitetsudvalgene.

  1. Under ansvar overfor ledergruppen varetages aktiviteternes daglige ledelse af et udvalg. Et aktivitetsudvalg består af 3 medlemmer og højest 2 suppleanter. Aktivitetsudvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De 3 personer bemyndiges til at indhente 2 suppleanter til aktivitetsudvalget.
  2. Aktivitetsudvalgene konstituerer sig selv som følgende: aktivitetsformand, aktivitetsnæstformand og økonomiansvarlig. Aktivitetsudvalgene bemyndiges til at nedsætte div. arbejdsgrupper. Ved et aktivitetsudvalgsmedlems udtræden i valgperioden, skal en af de 2 suppleanter træde ind.
  3. Aktivitetsudvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Aktivitetsudvalgene har pligt til at holde ledergruppen orienteret om arbejdet i aktivitetsudvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen.
  4. Personer i ledergruppen kan ikke repræsentere et aktivitetsudvalg ved et ledergruppemøde, og derfor vælges en person fra aktivitetsudvalget til at deltage ved møderne.

§7 – Stemmeret og valgbarhed.
Stemmeret har fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage. Desuden har en af forældrene til aktive børn under 15 år stemmeret på barnets vegne. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen. Kræves det ved generalforsamlingen, skal afstemning ske skriftligt. Er intet andet nævnt, afgøres afstemninger ved simpelt flertal. For alle medlemmer af ledergruppen og aktivitetsudvalg kræves det, at man er personlig myndig. Der indhentes børneattest på alle frivillige over 15 år i AUI.

§8 – Opløsning af forening.
Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst tre, og højst seks ugers mellemrum. I en sådan situation, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemme herfor. I tilfælde af opløsning af foreningen, indsættes en evt. kontant formue på en spærret konto, for et tidsrum på højst 10 år. Opstår der i dette tidsrum en forening i Andst med samme formål, har Lokalrådet i Andst bemyndigelse til at overdrage disse midler til den nystiftede forening.

§9 – Ændringer af vedtægter.
Ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling stemme for.

Andst, d. 30.8.2017

---